วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-๑๙ ภายในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ทั้งภายในห้องเรียน บริเวรทางเดินของอาคารต่าง ๆ และพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน