เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ระลอกใหม่ และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้ประกาศหยุดเรียนด้วยสถานการณ์พิเศษไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันอย่างเข้มข้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  คณะครูและนักการ ได้ดำเนินการทำความสะอาดทั้งโรงเรียน (Big Cleaning) ตั้งแต่ระดับสายชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา