กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๒

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:14โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 00:33 ]

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางดวงเดือน สุรเดชานันท์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒) นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๕๔ คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายลูกเสือนิยมไพร ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒