ประกาศโรงเรียน

เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย

โพสต์โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต ]


ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๗๖/๓๓๑๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

1-1 of 1