เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โพสต์30 มิ.ย. 2564 01:01โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2564 01:03 ]
https://sites.google.com/a/anuraj.ac.th/school/announce/25640630_1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%201%20%E0%B8%81.%E0%B8%84-1.png