แบบสำรวจ การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่าน Google Meet

โพสต์28 เม.ย. 2564 00:50โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2564 00:55 ]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJMDZkzIIU8ZSzvun0h8wOaSSX6kTDM1DulMpTcxyXQxB4w/viewform

ตามที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้กำหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังเอกสารแจ้งไปนั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทางโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จึงขอสอบถามความพร้อมการประชุมโดยใช้โปรแกรม Google Meet ตามวัน เวลาที่ได้แจ้งไว้ จึงขอให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามกลับในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ต่อไป

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJMDZkzIIU8ZSzvun0h8wOaSSX6kTDM1DulMpTcxyXQxB4w/viewform

ตอบแบบสอบถามโดยคลิกที่รูปภาพ หรือจากแบบฟอร์มด้านล่างนี้