ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ” เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล ได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่ในบริเวณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาให้บุตรหลานทหารมหาดเล็กและบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลาย

รร.อนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ในอดีต
รร.อนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ในอดีต


บรรยากาศ รร.อนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ในอดีต


กิจกรรมการเรียนการสอน รร.อนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ในอดีต

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับโอนกิจการมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และได้ย้ายมาตั้งใหม่ในที่ดินของ “วัดกลางบางซื่อ” ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในเนื้อที่จำนวน ๑๖ ไร่เศษ โรงเรียนได้จัดหาเงินซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๒ งาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖


ป้ายและตราสัญลักษณ์ รร.อนุราชประสิทธิ์

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๓๔ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” พร้อมทั้งมีพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) เสด็จมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) ทรงปลูกต้นประดู่ไว้เป็นอนุสรณ์และมิ่งขวัญแก่ รร.อนุราชประสิทธิ์

ภายหลังสร้างอาคารเรียนเสร็จ สามารถรับบุตรหลานของข้าราชการบริพารในพระองค์และประชาชนทั่วไปเข้าเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปฐมวัย ๓ ขวบ อนุบาล ๑ - ๒) ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ๖) และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

ห้องทรงงานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) ณ รร.อนุราชประสิทธิ์


ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) พระราชทานนามโรงเรียนใหม่


อาคารเรียนเอนกประสงค์ รร.อนุราชประสิทธิ์ ในอดีต


นิทรรศการทางวิชาการ ๓๘ รร.อนุราชประสิทธิ์

ปัจจุบันโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียน ๓,๕๙๒ คน มีครูและบุคลากร ๒๙๑ คน และมีนางกัญญา แสงเจริญโรจน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน