เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชอนุราชประสิทธิ์

คำร้อง : อ.กุหลาบ – อ.วรางคณา ปั้นลายนาค
ทำนอง : ประยูร เวชชประสิทธิ์
ขับร้อง : สมชาติ ชนะโชติ – โตเกียว อาจสกุล

เหลือง ฟ้า สง่างามนามลิขิต
อนุราชประสิทธิ์สมศักดิ์ศรี
พระบรมโอรสาธิบดี
พระราชทานนามนี้…ด้วยผูกพัน
ม.ว.ก. สัญลักษณ์ย่อนามาภิไธย
เราภูมิใจใจใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งขวัญ
จะภักดี เทิดทูน สถาบัน
และยึดมั่นคุณธรรมล้ำวิชา
ร่วมสร้างสรรค์ระเบียบวินัยไว้ให้มั่น
จะร่วมกันทำความดีมีคุณค่า
ดุจรวงผึ้งเหลืองอร่ามงามโสภา
มองใกล้ไกล…งามตาน่าชื่นชม

Comments