ผู้บริหาร

นางกัญญา แสงเจริญโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์