ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2566

การประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

การอบรมวินัยและและจรรณยาบรรณวิชาชีพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเรื่องสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี
สร้างครูดีพลเมืองดี

โครงการปฏิรูปสถานศึกษา
สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1-2

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3-6

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับผล O-Net
ของนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

สรุปผลการทดสอบ O-Net
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา