ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2566

โครงการปฏิรูปสถานศึกษา
สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.)

การอบรมวินัยและและจรรณยาบรรณ
วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมการต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

การประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 

การอบรมวินัยและและจรรณยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

การอบรมเรื่องสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี
สร้างครูดีพลเมืองดี

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

กิจกรรมเข้าค่าย English Camp
ของนักเรียนระดับชั้น ป.6

การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยน

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Zone D

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนทั่วไป

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
มรดกโลกของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1-2

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3-6

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.6

กิจกรรมผึ้งน้อยจิตอาสาร่วมกัน
ปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารประถมศึกษา

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.2

กิจกรรมวันวิสาขบูชาของนักเรียน

กิจกรรมทำบุญ ใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.3

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับผล O-Net
ของนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3/5

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3/3

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 2/3

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมยุวพัฒน์

กิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

สรุปผลการทดสอบ O-Net
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อ

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4/3

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5/1

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานไหว้ครู

กิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดิน

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

กิจกรรมนิเทศการศึกษาต่อ
และแนะแนวอาชีพ

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนชั้น ม.4-6

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

กิจกรรมการเดินรณรงค์
ในวันงดสูบบุหรี่โลกของครูและนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.3

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.1

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดลูกเสือ

ค่ายบูรณาการความรู้ "ร้อยเรียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน"

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมทางมรดกโลก

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4/2

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนชั้น ม.4-6

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันทานาบาตะ

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 6/2

กิจกรรมค้นหาทักษะอาชีพของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น