ประกาศโรงเรียน

งานทะเบียนและวัดผล

  • ระเบียบการขอใบระเบียนผลการเรียน

ระเบียบการวัดและประเมินผล ระดับมัธยม 2565.pdf
  • ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ระเบียบปฏิบัติ การขอ ปพ. และการขอย้าย.pdf