ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิดประตูภายในโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

รายงานรายการอาหารกลางวันปฐมวัย

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

การอบรมวินัยและและจรรณยาบรรณวิชาชีพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รายงานรายการอาหารกลางวันประถมศึกษา

งานรวงผึ้งราตรี ครั้งที่ 1 สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองและบุคลากร

การอบรมเรื่องสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี
สร้างครูดีพลเมืองดี

แผนเผชิญเหตุ (ฉบับปรับปรุง)

โครงการปฏิรูปสถานศึกษา
สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.)

แผนผังอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

แผนผังสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน

กิจกรรมมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ เหลือง-ฟ้า

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนทั่วไป

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1-2

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3-6

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับผล O-Net
ของนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

สรุปผลการทดสอบ O-Net
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประกาศโรงเรียน

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2565

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

ประกาศยกเลิกทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2564

แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัย

ระเบียบการขอใบระเบียนผลการเรียน

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

การยื่นซองแจ้งความประสงค์จำหน่ายอาหาร

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2566

เผยแพร่ผลงาน

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของครู

ผลงานของนักเรียน

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

ARS VIDEO