ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิดประตูภายในโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

รายงานรายการอาหารกลางวันปฐมวัย

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

รายงานรายการอาหารกลางวันประถมศึกษา

งานรวงผึ้งราตรี ครั้งที่ 1 สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองและบุคลากร

แผนเผชิญเหตุ (ฉบับปรับปรุง)

แผนผังอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ปี 2566

แผนผังสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ คณะครูที่มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะชำนาญการ

โครงการปฏิรูปสถานศึกษา
สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.)

การอบรมวินัยและและจรรณยาบรรณ
วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมการต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

การประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 

การอบรมวินัยและและจรรณยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

การอบรมเรื่องสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี
สร้างครูดีพลเมืองดี

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยน

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนทั่วไป

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
มรดกโลกของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1-2

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3-6

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.6

กิจกรรมผึ้งน้อยจิตอาสาร่วมกัน
ปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารประถมศึกษา

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.2

กิจกรรมวันวิสาขบูชาของนักเรียน

กิจกรรมทำบุญ ใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.3

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับผล O-Net
ของนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3/5

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3/3

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 2/3

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมยุวพัฒน์

กิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

สรุปผลการทดสอบ O-Net
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อ

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4/3

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5/1

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานไหว้ครู

กิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดิน

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

กิจกรรมนิเทศการศึกษาต่อ
และแนะแนวอาชีพ

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนชั้น ม.4-6

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

กิจกรรมการเดินรณรงค์
ในวันงดสูบบุหรี่โลกของครูและนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.3

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.1

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดลูกเสือ

ค่ายบูรณาการความรู้ "ร้อยเรียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน"

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมทางมรดกโลก

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4/2

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนชั้น ม.4-6

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันทานาบาตะ

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 6/2

ประกาศโรงเรียน

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2565

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

ประกาศยกเลิกทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2564

แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัย

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บัญชีรายละเอียดพื้นที่บริการเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ปี 2567

ระเบียบการขอใบระเบียนผลการเรียน

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา
ที่อยู่ในภาคบังคับ ปี 2567

ประกาศผลการทดสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียนปี 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

การยื่นซองแจ้งความประสงค์จำหน่ายอาหาร

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2566

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาภาคบังคับ ปี 2567

เผยแพร่ผลงาน

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของครู

ผลงานของนักเรียน

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

ARS VIDEO