ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิดประตูภายในโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การตรวจสอบการระเบิด
ของแผงควบคุมไฟฟ้า

สรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อของครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

รายงานรายการอาหารกลางวันปฐมวัย

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนนทบุรี
ปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รายงานรายการอาหารกลางวันประถมศึกษา

งานรวงผึ้งราตรี ครั้งที่ 1 สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองและบุคลากร

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
พระเดชพระคุณพระหรหมวัชรจริยาจารย์

แผนเผชิญเหตุ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับมัธยมศึกษา

แผนผังอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

คลิกด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบแจ้งเหตุยาเสพติด Nont GIS ⬇️

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71  ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันของระดับชั้นมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

การแข่งขันของโครงการภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การรับมอบแว่นตานักเรียนตามโครงการ
Sight For Kids ปีการศึกษา 2566

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
พระเดชพระคุณพระหรหมวัชรจริยาจารย์

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 3
กิจกรรมที่ 1 Module 1

กิจกรรมการออกตรวจและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนช่วงเทศกาล

การตรวจสอบการระเบิด
ของแผงควบคุมไฟฟ้า

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนนทบุรี
ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
ในโครงการภาษาอังกฤษของผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับดีเยี่ยมโครงการ (PRE-GIFTED&EP) 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้น อ.3
และการเยี่ยมชมห้องเรียน ป.1

กิจกรรมการประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการ  
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระหว่าง EP/MEP

กิจกรรมการต้อนรับศึกษานิเทศก์
และนายกเทศมนตรีประจำเมืองมิซาโตะ

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
และแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้น อ.2-อ.3
และการเยี่ยมชมห้องเรียน ป.1

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้น อ.1-อ.3
และการพบปะครูประจำชั้น

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมจิตอาสาพระราชทานและ
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขัน
เทควันโดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรมการประชุมสีอนุราชเกมส์ ปี 2566
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองอนุบาลปีที่ 3
และแนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขัน
เทควันโดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.6
และแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของครู
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

กิจกรรมการอบรม
พัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI - YOUTH)

กิจกรรม Open House ของนักเรียน
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
.1 -  ม.3 และการพบปะครูประจำชั้น

กิจกรรม Open House ของนักเรียน
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.1
และม.3 พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อ

กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ
และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
การประดิษฐ์กระทงของนักเรียน

ประกาศโรงเรียน

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2565

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

ประกาศยกเลิกทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2564

แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัย

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บัญชีรายละเอียดพื้นที่บริการเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ปี 2567

คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ระเบียบการขอใบระเบียนผลการเรียน

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา
ที่อยู่ในภาคบังคับ ปี 2567

ประกาศผลการทดสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียนปี 2556

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

การยื่นซองแจ้งความประสงค์จำหน่ายอาหาร

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2566

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาภาคบังคับ ปี 2567

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่ผลงาน

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของครู

ผลงานของนักเรียน

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

ARS VIDEO