ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิดประตูภายในโรงเรียน

รายงานรายการอาหารกลางวันปฐมวัย

รายงานรายการอาหารกลางวันประถมศึกษา

แผนเผชิญเหตุ (ฉบับปรับปรุง)

แผนผังอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

คลิกด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบแจ้งเหตุยาเสพติด Nont GIS ⬇️

การประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครู
เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การเข้าร่วมประชุม PLC ระหว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูภาษาไทย 

การประชุมวางเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1

การร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครู
เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การอบรมโครงการเพิ่มพลังครู
สร้างภูมิรู้สู่ผู้เรียน รุ่นที่ 2

การต้อนรับคุณครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

การประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

พิธีลงนาม (MOU) ระหว่างโรงเรียน
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

พิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

การอบรมการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยสมาร์ทโฟน 

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก
ของระดับชั้นประถมศึกษา

การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบาย
"สุขาดี มีสุข"

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก
ของระดับชั้นประถมศึกษา

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

พิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรมการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2

การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบาย
"สุขาดี มีสุข"

การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย KG 2-KG 3

การจับฉลากเข้าเรียนโครงการ
ห้องเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

การร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม
ของกรมปศุสัตว์ ในระดับปฐมวัย 

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนของครูประถมศึกษา

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3-4

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบาย
"สุขาดี มีสุข"

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนสายชั้น ป.3

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คุณค่าการเรียนรู้

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

กิจกรรม "จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ"
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบาย
"สุขาดี มีสุข"

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ
และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

ขอแสดงความยินดีกับวงดุริยางค์
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 1

กิจกรรมการประชุมประชุมผู้ปกครอง
ชั้น .1- ม.6

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ในรายวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยวของนักเรียน ม.4

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนของครูมัธยมศึกษา

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประกาศโรงเรียน

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2566

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

ประกาศยกเลิกทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2564

แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัย

ประกาศผลการทดสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียนปี 2556

บัญชีรายละเอียดพื้นที่บริการเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ปี 2567

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

การยื่นซองแจ้งความประสงค์จำหน่ายอาหาร

ระเบียบการขอใบระเบียนผลการเรียน

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา
ที่อยู่ในภาคบังคับ ปี 2567

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาภาคบังคับ ปี 2567

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศยกเลิกการจัดเวรยามรักษาการณ์ในโรงเรียน

ประกาศอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระกาศผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่ผลงาน

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของครู

ผลงานของนักเรียน

จัดซื้อ จัดจ้าง

การประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

ARS VIDEO