ผู้บริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษาตอนต้น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องเรียน MEP

หัวหน้าสายชั้น

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

หัวหน้าสายชั้น ป.1

หัวหน้าสายชั้น ป.2

หัวหน้าสายชั้น ป.3

หัวหน้าสายชั้น ป.4

หัวหน้าสายชั้น ป.5

หัวหน้าสายชั้น ป.6

หัวหน้าสายชั้น ม.1

หัวหน้าสายชั้น ม.2

หัวหน้าสายชั้น ม.3

หัวหน้าสายชั้น ม.4

หัวหน้าสายชั้น ม.5

หัวหน้าสายชั้น ม.6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
(ระดับประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
(ระดับมัธยมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
(ระดับประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
(ระดับมัธยมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ระดับประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ระดับมัธยมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ระดับประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ระดับมัธยมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
(ระดับประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
(ระดับประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
(ระดับมัธยมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
(ระดับประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
(ระดับมัธยมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ระดับประถมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ระดับมัธยมศึกษา)