เครื่องแบบนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล

ชุดนักเรียน

ชุดพละ

ชุดผ้าไทย

ระดับชั้นประถมศึกษา

ชุดนักเรียน

ชุดพละ

ชุดลูกเสือ

ชุดผ้าไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดนักเรียน

ชุดพละ

ชุดลูกเสือ

ชุดผ้าไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดนักเรียน

ชุดพละ

ชุดเครื่องแบบพระราชทาน