ประวัติโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ ซึ่งอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดทำการสอนในระดับชั้นบริบาลและชั้นอนุบาลศึกษา และได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่ในบริเวณ ๑๙๓ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ ๒ ไร่ ๒ งาน การก่อตั้งโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษา ให้บุตรหลานของทหารและข้าราชบริพาร ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์

ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ รับโอนกิจการมาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ และให้ย้ายมาตั้งใหม่ในที่ดินของวัดกลางบางซื่อ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชกระแสรับสั่งโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวทางการดำเนินการโรงเรียน ดังนี้

การบริหารโรงเรียน

๑. ให้ทำหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระราชทานชื่อโรงเรียน และใช้ตราพระนามาภิไธยย่อ “มวก.” โดยให้ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๒. การบริหารโรงเรียน บริหารงานเงินกองทุนที่พระราชทานไว้ ให้ถือแนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมในพระราชูปถัมภ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กิจการนักเรียน

๑. การรับนักเรียน ให้ใช้คำว่า รับจากบุตรหลานของข้าราชบริพารในพระองค์ แทนคำว่า บุตรหลานของทหารมหาดเล็กราชวัลลภ เพราะกรมทหารดังกล่าวได้ยุบไปแล้ว

๒. ให้รับบุตรหลานของประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ด้วย

๓. เครื่องแบบนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

๔. มีพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยย่อ มวก. เช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมในพระราชูปถัมภ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา ทั้ง ๖ โรงเรียน

การบริหารบุคคล

๑. ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ให้เป็นไปตามระบบราชการ

๒. ข้าราชการครูที่บรรจุจากโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภเดิม ให้มีการรับโอน ย้าย หมุนเวียนได้ตามระบบราชการ

๒๐ มีนาคม ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ เป็น “โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๓ เมษายน ๒๕๓๖ ได้ย้ายมาตั้งที่ใหม่ในที่ดินของวัดกลางบางซื่อ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากวัดกลางบางซื่อ จำนวน ๑๐ ไร่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชกระแสรับสั่งโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดังนี้

๑. การบริหารโรงเรียน

๑.๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เป็นโรงเรียนที่ถือกำเนิดจากการจัดตั้งของราชวงศ์ชั้นสูง โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์อุปถัมภ์ ถือเป็นตำนานของโรงเรียน ที่ต้องปลูกฝังให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน ทราบและเข้าใจความเป็นมาของโรงเรียน

๑.๒ การจัดการศึกษาของโรงเรียน จะต้องรักษาคุณภาพที่ดีมาแต่เดิม ให้ดีตลอดไป เพื่อเป็นแบบอย่างของโรงเรียนที่ดี จึงต้องพัฒนานักเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และวิชาการ จึงจะประสบผลสำเร็จที่ดีได้

๑.๓ เน้นการสอนให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทย ประวัติความเป็นมาของชาติไทย

๑.๔ เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน มักจะลืมชาติ ชาติกำเนิด และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งครูควรจะต้องเอาใจใส่ ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นผู้มีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน

๒. การบริหารบุคลากร

๒.๑ ข้าราชการครูทุกคน สามารถปรับย้ายการปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือระเบียบของทางราชการ

๒.๒ ข้าราชการครูทุกคน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน ประเพณีที่โรงเรียนปฏิบัติมา ของทางราชการ ต้องได้รับการกวดขันได้ทุกคน ไม่มีการแบ่งพวกของใครทั้งสิ้น

๒.๓ ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและสังคม เพื่อจะได้ปลูกฝังและฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย รู้สิทธิ หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ

๓. กิจการนักเรียน

๓.๑ การรับนักเรียนให้รับจากบุตรหลานของข้าราชบริพารในพระองค์ก่อน

๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ให้พิจารณาสติ ปัญญา ความรู้ของนักเรียน

๔. เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ ให้โรงเรียนดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย ความสะอาด ตลอดจนการกินอยู่ของนักเรียนให้ดี

๔.๒ การสุขาภิบาลของโรงเรียน ให้ดูแล อย่าปล่อยให้โรงเรียนทรุดโทรม ดูแลรักษาความสะอาด รวมทั้งสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพดีตลอดไป

๔.๓ เรื่องการขยายพื้นที่ของโรงเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดนนทบุรี ประสานร่วมมือ ดำเนินการขอที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๗ ไร่ ของวัดกลางบางซื่อ

๔.๔ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ควรเปิดขยายการดำเนินงานการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาในโอกาสต่อไป

พฤษภาคม ๒๕๓๘ สปจ.นนทบุรี ขออนุญาตให้ที่ดินของวัดกลางบางซื่อเพิ่มขึ้นอีก ๖ ไร่ ๕๖ ตารางวา ดังนั้นโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๖ ไร่ ๕๖ ตารางวา

การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ นายไพโรจน์ คลังนุช ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้ดำเนินการบริหารโรงเรียน โดยเริ่มต้นขอที่ดินจากประชาชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อตัดถนนเข้าสู่โรงเรียนใหม่อีก ๑ เส้นทาง ได้สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น จัดหาสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และยังได้วางโครงสร้างสระว่ายน้ำ อาคารเรียน ถมสนามกีฬา สร้างถนนหน้าอาคารเรียน ซื้อที่ดินขยายเนื้อที่โรงเรียน ประมาณ ๑๐ ไร่ รวมทั้งเปิดขยายชั้นเรียนถึงระดับ ๑๒ ปี

ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓,๒๙๒ คน จำนวนห้องเรียน ๙๙ ห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) บริหารงานโดยนางสาวกัญญา จำปาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๔ ฝ่าย ได้แก่ นายสนอง อัดแสง นายภัทระ รัตนรังษี นายศักดิ์รินทร์ แป๊ะอุ้ย และนายสิงขร สังข์ประเสริฐ