ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

รหัสโรงเรียน ๑๐ หลัก : ๑๐๑๒๒๓๐๐๑๕

รหัส Smis ๘ หลัก : ๑๒๐๑๐๐๑๒

รหัส Obec ๖ หลัก : ๒๓๐๐๑๕

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : อนุราชประสิทธิ์

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : Anurajaprasit

ที่อยู่ : ๑/๙๒ หมู่ที่ ๑

ตำบล : บางกระสอ

อำเภอ : เมืองนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๘๙ ๗๐๓๐

โทรสาร : ๐๒ ๕๘๙ ๗๐๓๐

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๓๔

อีเมล์ : school@anuraj.ac.th

เว็บไซต์ : www.anuraj.ac.th

แผนที่พิกัดโรงเรียน