วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ "สืบสาน สร้างคนดี มีคุณภาพ HAPPY LIFE HAPPY SCHOOL โรงเรียนต้นแบบเชิงรุก ภาษาต่างประเทศที่สอง"

พันธกิจ

๑. บริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา
๓. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
๔. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
๖. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๘. ประสานความร่วมมือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๙. พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต
๑๐. ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้เรียน

เป้าประสงค์

๑. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและสามารถสร้างองค์ความรู้ ที่นำไปใช้ให้เกิดผลจริง
๒. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสำหรับผู้เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
๓. นักเรียนมีความสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ความคิดในระดับสูงเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๔. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการผลิตงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. นักเรียนสามารถผลิตและบริโภคตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างคุ้มค่า
๖. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๗. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๘. โรงเรียนบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์

๑. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
๒. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยและตระหนักในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
๔. เสริมสร้างศักยภาพและขวัญกำลังใจสู่ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ
๕. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา