ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิดประตูภายในโรงเรียน

รายงานรายการอาหารกลางวันปฐมวัย

รายงานรายการอาหารกลางวันประถมศึกษา

แผนเผชิญเหตุ (ฉบับปรับปรุง)

แผนผังอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

คลิกด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบแจ้งเหตุยาเสพติด Nont GIS ⬇️

การประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครู
เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชุมวางเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1

การร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครู
เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การอบรมโครงการเพิ่มพลังครู
สร้างภูมิรู้สู่ผู้เรียน รุ่นที่ 2

การต้อนรับคุณครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

การประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การอบรมการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยสมาร์ทโฟน 

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก
ของระดับชั้นประถมศึกษา

การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบาย
"สุขาดี มีสุข"

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก
ของระดับชั้นประถมศึกษา

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย

การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบาย
"สุขาดี มีสุข"

การจับฉลากเข้าเรียนโครงการ
ห้องเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนของครูประถมศึกษา

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3-4

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบาย
"สุขาดี มีสุข"

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คุณค่าการเรียนรู้

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

การปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบาย
"สุขาดี มีสุข"

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ
และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการประชุมประชุมผู้ปกครอง
ชั้น .1-6

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนของครูมัธยมศึกษา

ประกาศโรงเรียน

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2566

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

ประกาศยกเลิกทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2564

แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัย

ประกาศผลการทดสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียนปี 2556

บัญชีรายละเอียดพื้นที่บริการเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ปี 2567

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

การยื่นซองแจ้งความประสงค์จำหน่ายอาหาร

ระเบียบการขอใบระเบียนผลการเรียน

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา
ที่อยู่ในภาคบังคับ ปี 2567

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาภาคบังคับ ปี 2567

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศยกเลิกการจัดเวรยามรักษาการณ์ในโรงเรียน

ประกาศอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระกาศผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่ผลงาน

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของครู

ผลงานของนักเรียน

จัดซื้อ จัดจ้าง

การประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

ARS VIDEO