สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
(
สี : แบบ 1)

ตราประจำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
(
สี : แบบ 2)

ตราประจำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
(
ขาวดำ : แบบ 1)

ตราประจำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
(
ขาวดำ : แบบ 2)

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยย่อ "มวก" เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นรวงผึ้ง : ต้นไม้ประจำ รร.อนุราชประสิทธิ์

ต้นรวงผึ้ง” เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพ และดอกรวงผึ้งจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในราวเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ซึ่งตรงกับช่วงวันพระราชสมภพพอดี หากคราใดที่พระองค์ท่านเสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง-สีฟ้า : สีประจำ รร.อนุราชประสิทธิ์

สีเหลือง - สีฟ้า

สีเหลือง : เป็นสีประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕)

สีฟ้า : -

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระศรีศากยะทศพลญาณ


คำขวัญ / คติพจน์ประจำโรงเรียน

เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ สร้างสรรค์ระเบียบวินัย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนของพระราชา

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชอนุราชประสิทธิ์

คำร้อง : อ.กุหลาบ และ อ.วรางคณา ปั้นลายนาค
ทำนอง : ประยูร เวชชประสิทธิ์
ขับร้อง : สมชาติ ชนะโชติ และ โตเกียว อาจสกุล

เหลือง ฟ้า สง่างามนามลิขิต
อนุราชประสิทธิ์สมศักดิ์ศรี
พระบรมโอรสาธิบดี
พระราชทานนามนี้…ด้วยผูกพัน

ม.ว.ก. สัญลักษณ์ย่อนามาภิไธย
เราภูมิใจใจใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งขวัญ
จะภักดี เทิดทูน สถาบัน
และยึดมั่นคุณธรรมล้ำวิชา

ร่วมสร้างสรรค์ระเบียบวินัยไว้ให้มั่น
จะร่วมกันทำความดีมีคุณค่า
ดุจรวงผึ้งเหลืองอร่ามงามโสภา
มองใกล้ไกล…งามตาน่าชื่นชม