ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2567

ประกาศอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

การยื่นซองแจ้งความประสงค์จำหน่ายอาหาร

ผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

บัญชีรายละเอียดพื้นที่บริการเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ปี 2567

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาภาคบังคับ ปี 2567

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ระกาศการลดใช้ถุงพลาสติก  โฟม และประมาณขยะ

การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา
ที่อยู่ในภาคบังคับ ปี 2567

ประกาศยกเลิกการจัดเวรยามรักษาการณ์ในโรงเรียน

ระกาศผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ประกาศยกเลิกทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัย

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

ประกาศผลการทดสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียนปี 2566

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน