ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567

ระเบียบวัดประเมินผล มัธยมศึกษา 2567.pdf

ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

ระเบียบวัดประเมินผล มัธยมศึกษา 2566.pdf

ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการวัดและประเมินผล ระดับมัธยม 2565.pdf
ระเบียบปฏิบัติ การขอ ปพ. และการขอย้าย.pdf