ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ของนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธ์

การแข่งขันของระดับชั้นประถมศึกษา

การแข่งขันของระดับชั้นมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

การแข่งขันของโครงการภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ