สมัครเรียน .1 ปีการศึกษา 2566

แจกใบสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารประถม)

รับสมัคร : 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารประถม)

สอบคัดเลือก : -

จับฉลาก : 5 มีนาคม 2566 (ณ อาคารประถม)

ประกาศผล และรายงานตัว : 5 มีนาคม 2566 (ณ อาคารประถม)

มอบตัว : 11 มีนาคม 2566 (หากเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถมอบตัวได้)