สมัครเรียน .2 ปีการศึกษา 2566

แจกใบสมัคร : 17 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารอนุบาล)

รับสมัคร : 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารอนุบาล)

สอบคัดเลือก : -

จับฉลาก : 19 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารอนุบาล)

ประกาศผล และรายงานตัว : 19 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารอนุบาล)

มอบตัว : 26 กุมภาพันธ์ 2566