การเผยแพร่ผลงานของผู้บริหารและครู

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

  • เผยแพร่เอกสารทางวิชาการของนายภัทระ รัตนรังษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการภาษาอังกฤษ

ประเมินฯรักการอ่าน บทคัดย่อ.pdf
ประเมินฯรักการอ่าน บทสรุปผู้บริหาร.pdf
  • เผยแพร่เอกสารทางวิชาการของนายสิงขร สังข์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย

การประเมินโครงการส่งเสริมจริยธรรม.pdf
  • เผยแพร่เอกสารทางวิชาการของนายไชยพัฒน์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

บทคัดย่อวิจัย_ไชยพัฒน์.pdf
ชุดการสอนดนตรีไทย-พี่น้อย-เล่ม3.pdf