ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1

สรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อของครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

มาตรการการรักษาความปลอดภัย
ต่อการรักษาทรัพย์สินทางราชการ

สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับมัธยมศึกษา

โครงการปฏิรูปสถานศึกษา
สร้างพลเมืองดี พัฒนาชาติ (ปสพช.)

การอบรมวินัยและและจรรณยาบรรณ
วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมการต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

การประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 

การอบรมวินัยและและจรรณยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

การอบรมเรื่องสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี
สร้างครูดีพลเมืองดี

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

กิจกรรมเข้าค่าย English Camp
ของนักเรียนระดับชั้น ป.6

การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยน

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Zone D

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนทั่วไป

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
มรดกโลกของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1-2

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3-6

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.6

กิจกรรมผึ้งน้อยจิตอาสาร่วมกัน
ปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารประถมศึกษา

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.2

กิจกรรมวันวิสาขบูชาของนักเรียน

กิจกรรมทำบุญ ใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.3

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับผล O-Net
ของนักเรียน

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3/5

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3/3

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 2/3

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมยุวพัฒน์

กิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

สรุปผลการทดสอบ O-Net
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อ

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4/3

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5/1

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานไหว้ครู

กิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดิน

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

กิจกรรมนิเทศการศึกษาต่อ
และแนะแนวอาชีพ

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนชั้น ม.4-6

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

กิจกรรมการเดินรณรงค์
ในวันงดสูบบุหรี่โลกของครูและนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.3

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์ ม.1

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดลูกเสือ

ค่ายบูรณาการความรู้ "ร้อยเรียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน"

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมทางมรดกโลก

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4/2

กิจกรรมใส่บาตรวันศุกร์
ของนักเรียนชั้น ม.4-6

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันทานาบาตะ

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

รับบริจาคพัดลมจากผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 6/2

กิจกรรมค้นหาทักษะอาชีพของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2

การรับมอบแว่นตานักเรียนตามโครงการ
Sight For Kids ปีการศึกษา 2566

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
พระเดชพระคุณพระหรหมวัชรจริยาจารย์

โครงการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 3
กิจกรรมที่ 1 Module 1

กิจกรรมการออกตรวจและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนช่วงเทศกาล

การตรวจสอบการระเบิด
ของแผงควบคุมไฟฟ้า

กิจกรรมการออกตรวจและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนช่วงเทศกาล

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนนทบุรี
ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการเข้าชมการนำเสนอ
หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน The EP/MEP English Skills Compettition 2023

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
ในโครงการภาษาอังกฤษของผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับดีเยี่ยมโครงการ (PRE-GIFTED&EP) 

กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน
เนื่องในวันพ่อ

กิจกรรม English Day Camp 2023
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้น อ.3
และการเยี่ยมชมห้องเรียน ป.1

กิจกรรมการประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการ  
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระหว่าง EP/MEP

กิจกรรมการแข่งขัน
The EP/MEP English Skills Compettition

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
อ.2 และป.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2567 

กิจกรรมการต้อนรับศึกษานิเทศก์
และนายกเทศมนตรีประจำเมืองมิซาโตะ

กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม  
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

การสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ 

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
อ.2 และป.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2567 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
และแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

กิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม English Day Camp 2023
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


กิจกรรม English Day Camp 2023
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้น อ.2-อ.3
และการเยี่ยมชมห้องเรียน ป.1

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้น อ.1-อ.3
และการพบปะครูประจำชั้น

กิจกรรมจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
การตรวจช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์วานิช

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมจิตอาสาพระราชทานและ
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขัน
เทควันโดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียน

กิจกรรมการประชุมสีอนุราชเกมส์ ปี 2566
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองอนุบาลปีที่ 3
และแนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขัน
เทควันโดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

กิจกรรมกีฬาสี อนุราชเกมส์
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.6
และแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขัน
เทควันโดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (รอบ Portfolio)

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของครู
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

กิจกรรมการอบรม
พัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI - YOUTH)

กิจกรรม Open House ของนักเรียน
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดร้องเพลงเยาวชน 

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ม.1 -  ม.3 และการพบปะครูประจำชั้น

กิจกรรม Open House ของนักเรียน
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กิจกรรมเสริมพลังสร้างสรรค์คอนเทนท์
ของวัยรุ่น ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทานฯ 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.1
และม.3 พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อ

กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
อนุราชเกมส์

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2
เข้ารับการฝึกภาคสนาม

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ
และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
การประดิษฐ์กระทงของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดคลิปแนะนำชุมชนของเยาวชน 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คุณค่าการเรียนรู้