ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภททั่วไป

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ใบมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ไฟล์ใบมอบตัว >>> https://drive.google.com/file/d/1j9oYTVXnHN7raTchxHkHS5LGb-N-v7py/view?usp=sharing (ฉบับแก้ไขใหม่)

ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันมอบตัว
> ม.1 มอบตัววันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565
>
ม.4 มอบตัววันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 และ ม.4 ครั้งที่ 1
มอบตัววันที่ 5 เมษายน 2565