แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4